งบประมาณรายจ่าย | ปี

ปี

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

บาท

งบประมาณที่ได้รับ ปี

บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เปรียบเทียบงบประมาณรายปี

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ