พื้นที่ชายฝั่ง

ปี

พื้นที่ชายฝั่ง
ปี

พื้นที่ชายฝั่ง
ปี

ข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งรายเขต

icon-menu

ความยาวแนวชายฝั่ง

หมวดหมู่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา>>
icon-menu

พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ

หมวดหมู่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา>>
icon-menu

พื้นที่แก้ไขปัญหาการกัดเซาะแล้ว

หมวดหมู่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา>>
icon-menu

พื้นที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ

หมวดหมู่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา>>
icon-menu

การฟื้นฟูด้วยวิธีธรรมชาติ : ปักเสา/ไม้ไผ่

หมวดหมู่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา>>